Menu Đóng

Tổng quan về ngành nhựa Việt Nam

Sơ lược về ngành nhựa

Ngành nha Vit Nam là mt trong các ngành công nghip có tc đ tăng trưng tương đi nhanh so
vi các ngành khác trong nn kinh tế nói chung. Trong giai đon t năm 2012 đến năm 2017, ngành nha Vit Nam tăng trưng trung bình 11,6% mt năm nhanh hơn so vi mc tăng trưng 3,9% ca ngành nha thế gii và nhanh hơn so vi mc tăng trưng GDP bình quân khong 6,2% ca Vit Nam trong cùng giai đon. Các sn phm đu ra ca ngành nha Vit Nam đưc ng dng trong rt nhiu các lĩnh vc khác nhau t tiêu dùng, thương mi cho đến xây dng, lp ráp và đưc phân chia làm bn mng chính là các sn phm nha bao bì, nha dân dng, nha xây dng và nha k thut.

Quy mô ngành nha năm 2017 ưc đt 15 t USD, tương đương vi khong 6,7% GDP ca Vit Nam năm
2017. Trong đó chiếm t trng ln nht là hai mng nha bao bì và mng nha xây dng. Ngoài phục v nhu
cu tiêu th trong nưc, sn phm ca ngành nha Vit Nam hin đang có mt ti hơn 160 quc gia trên thế
gii vi kim ngch xut khu năm 2017 ưc đt 2,5 t USD, tăng trưng 14,3% so vi năm 2016 và chiếm
1,2% trong tng kim ngch xut khu ca Vit Nam năm 2017. Trong phm vi bài viết này chúng tôi s tp trung
vào hai mng ln nht trong cơ cu đu ra ca ngành nha là mng nha bao bì và mng nha xây dng.

Năm 2017, ngành nha Vit Nam tiêu th khong 5,9 triu tn nguyên liu nha nguyên sinh tương đương t
l tiêu th cht do bình quân đu ngưi mc 63 kg/ngưi/năm. T l này ca Vit Nam trong năm 1990 ch
mc 3,8 kg/ngưi/năm; như vy trong giai đon t 1990 đến 2017, t l tiêu th cht do bình quân đu
ngưi ca Vit Nam tăng tng trung bình 10,6% mt năm.

Nguồn: VPA, Plastic Europe, WB, FPTS Tổng hợp

Lịch sử hình thành ngành nhựa Việt Nam

Giai đon 1960 1980:

Đây là giai đon hình thành ca ngành nha Vit Nam vi vic dây chuyn sn xut nha PVC đu tiên đưc
Trung Quc h tr xây dng ti nhà máy hóa cht Vit Trì vào năm 1959. Nguyên liu nha PVC trong giai
đon này đưc s dng ch yếu đ phc v trong ngành công nghip quc phòng. Nhà máy hóa cht Vit Trì
tiếp tc sn xut PVC cho đến năm 1976 thì dây chuyn PVC phi ngng hot đng do công ngh lc hu và dây chuyền bị hư nng.

Giai đon 1980 1990:

Trong thp thiên 90, ngành nha Vit Nam vn chưa phát trin, sn xut ch yếu là lp ráp và phn ln các
sn phm nha trong giai đon này đu ph thuc vào nhp khu. Sn phm nha sn xut trong giai đon
này hu hết ch là nhng sn phm vi thiết kế đơn gin và ít đa dng v hình thc, mu mã.

Giai đon 1990 1999:

Nhng năm t 1990 1999 là giai đon phát trin nhanh chóng ca ngành nha Vit Nam vi chính sách đi
mi ca nhà nưc. Năng lc sn xut nguyên liu nha trong nưc giai đon này cũng đưc ci thin đáng k
vi s xut hin ca liên doanh hóa du ln là TPC Vina (Liên doanh gia CTCP Nha và Hóa cht Thái Lan
TPC, Tp đoàn Hóa cht Vit Nam Vinachem và CTCP Nha Vit Nam). Trong giai đon này nguyên liu nha
sn xut ca Vit Nam vn ch yếu tp trung vào nguyên liu PVC.

Giai đon 2000 2007:

Đây là giai đon ngành nha phát trin nhanh vi tăng trưng sn lưng bình quân khong 13,5%. Sn lưng
nguyên liu nha cũng đưc ci thin đáng k vi s xut hin ca liên doanh th hai Nha và Hóa cht Phú
M (liên doanh gia Petronas Malaysia và tnh Bà Ra Vũng Tàu) năm 2002. Trong giai đon này, các sn
phm ca ngành nha cũng đa dng hơn v mu mã cũng như cht lưng cũng đưc ci thin đáng k.

Giai đon 2007 nay:

Đây là giai đon tiếp tc phát trin nhanh sau khi Vit Nam gia nhp WTO vào năm 2007. Ngành nha phát
trin mnh, đa dng hóa sn phm ca mình trong c bn mng sn phm là nha bao bì, nha dân dng,
nha xây dng và nha k thut. Vic duy trì chính sách m ca khiến dòng vn FDI chy vào Vit Nam nhiu
hơn to điu kin phát trin các ngành công nghip chế biến, thc phm, đ ung to đng lc giúp mng nha
bao bì phát trin mnh m.

Nguồn: FPT Securities